Download Makalah "Berkompetisi dalam Kebaikan"Download Makalah "Berkompetisi dalam Kebaikan". Contoh makalah Agama Islam, Makalah PAI. BAB I
PENDAHULUAN

1.1     Latar Belakang
Allah SWT telah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Allah SWT juga telah menurunkan kepada ummat manusia setiap masa seorang Rasul dengan membawa syari’atnya masing-masing. Kita tahu ada ummat Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Islam, serta ummat yang lain. Setiap ummat pemeluk agama ( Kabilah ) mempunya kiblat sendiri, Orang Yahudi mempunyia Kiblat sendiri yang mereka menghadap kepadanya. Orang Nasrani juga mempunyai kiblat sendiri yang mereka  menghadap kepadanya. Allah memberi petunjuk kepada Ummat muhammad kepada Kiblat yang di ridhoi Allah SWT yaitu Ka’bah.

1.2  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka kami merumuskan beberapa hal yang akan dibahas pada makalah ini, yaitu :

  1. Apa pengertian dari berkompetisi ?
  1. Apa pengertian kebaikan?
  1. Bagaimana penjelasan perintah Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah:148 serta Surat Al Fathir : 32


1.3.      Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

  1. Agar kita mengetahui dan memahami perintah Allah SWT untuk berkompetisi dalam berbuat kebaikan.
  1. Untuk mengingatkan kita agar senantiasa berbuat kebaikan, kapanpun dan dimanapun.
Download Selengkapnya Disini

0 Response to "Download Makalah "Berkompetisi dalam Kebaikan""

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel